Advisory

Khandaker Haruner Rashid, Ex MP

Khandaker Haruner Rashid, Ex MP

ADVISER
James Tejosh Shangkar Das

James Tejosh Shangkar Das

ADVISER
Major Khandaker Nizanur Rahman psc,G (Retd)

Major Khandaker Nizanur Rahman psc,G (Retd)

ADVISER
Barrister Albest Baroi

Barrister Albest Baroi

ADVISER

Our Clients